HÓA CHẤT, THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

Hóa chất rửa màng RO

Anh

250.000 VNĐ

Bộ lọc nước cứng

Liên doanh - Anh

380.000 VNĐ

Rửa màng RO

Nhập khẩu

490.000 VNĐ

Bàn chiết bán tự động

Liên Doanh

12.800.000 VNĐ