HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Xử lý NT mạ điện

Italy-Việt Nam

190.000.000 VNĐ

Xử lý NT chăn nuôi

Italy-Việt Nam

99.000.000 VNĐ

Xử lý NT bệnh viện

Italy-Việt Nam

150.000.000 VNĐ

Xử lý NT dược phẩm

Italy-Việt Nam

140.000.000 VNĐ