Dịch vụ tư vấn môi trường

Lập đề án BVMT

Bộ Tài nguyên & Môi trường

50.000.000 VNĐ

Dịch vụ Tư vấn ĐTM

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Liên Hệ

Dịch vụ phân tích Nước

Trung tâm kiểm định môi trường

Liên Hệ

Giấy phép xả NT

Bộ Tài nguyên & Môi trường

20.000.000 VNĐ

Đăng ký sổ chất thải NH

Sở Tài nguyên & Môi trường

12.000.000 VNĐ

Dịch vụ quan trắc MT

Bộ Tài nguyên & Môi trường

5.000.000 VNĐ